Pyara Sindhi Sajan

by Tej Prakash

 

Ma das Tej Prakash naman to karya Sind-a-Sindhiyat khe je mukhe-e-sabhin Sindhi bhauran khe sekharyo ke sindhi cha theendi aahe. Waqai paan Sindhin mei aitro prem-e-mohabbat aahe sach-much Lal Sai ji wadi daya-e-kripa jo sanji duniya mei Sindhi rahee rahaya ahin dhadhe prem-e-sikh sa paun. Sindhin jo peer bhagwan Jhulelal hamesha pyar-e-mohabbat ja miy wasaindo rahe eehe muhiji kamna aahe.This website is provided to you by: Shri Photo Video DJ
Copyright 2006 ~ All Rights Reserved